Corporate taxation

פעילות עסקית בארה"ב באמצעות הקמת חברה בארה"ב. סקירה כללית של סוגי תאגידים בארצות הברית. 

שותפות מוגבלת LP- גוף שקוף לצורכי מס בארה"ב (passed through). המשמעות היא שחבות המס של הישות חלה ברמת השותפים, שאינם נושאים באחריות אישית לגבי ההתחייבויות של השותפות בדומה לאחריות המוגבלת של בעלי מניות בחברה בע"מ. 

חברת LLC-  חברה בערבון מוגבל. בעלי הזכויות ב- LLC מכונים חברים (members) ולא בעלי מניות, ואילו הזכויות המוענקות ב-LLC מכונות זכויות חברות (membership interests) ולא מניות. החברים אינם נושאים באחריות אישית לגבי התחייבויות של ה-LLC, זאת בדומה לאחריות המוגבלת של בעלי מניות בחברה ולזו של שותפים בשותפות מוגבלת. לפי דיני המס בארה"ב, ההתייחסות לתאגיד ה- LLC היא כאל גוף שקוף והמיסוי הוא בפן היחיד לפי שיעור המס השולי החל על יחידים בארה"ב. אם התאגיד בחר בסיווג כגוף שקוף בארה"ב, רצוי יהיה לבקש להתייחס לחברה כגוף שקוף גם בישראל (ע"פ הוראות החוזר 5/2004) כדי שיתאפשר קבלת זיכוי בגין המס ששולם בארה"ב. יש להבחין בין מצב שבו ה- LLC מוחזק על ידי בעל זכויות יחיד לבין  LLC המוחזק ע"י שני חברים או יותר. כמו כן, ה- LLC יכול לבחור לדווח ולהתמסות כחברה לצורכי מס, במסגרת טופס 1120 המיועד לדיווח חברות Ccorp. להרחבה בנושא חברות LLC ניתן לקבל במאמר. 

Scorp -  ישות שמסווגת כ- SCorp היא חברה שקופה לצורכי מס אמריקאי (מקבילה לשותפות בישראל) ובהתאם הכנסותיה מחויבות במס בידי בעלי המניות.

התאגיד יגיש את בחירתו להיחשב כ- Scorporation ל-IRS ונדרש לדווח לרשויות המס בארה"ב בתום שנת המס על הכנסות החברה בטופס S1120 אך היא לא נושאת בחבות המס. מנגד, בעלי המניות של תאגיד מסוג זה נדרשים לדווח על הכנסותיהם היחסיות מהכנסות התאגיד ולשלם מסים לרשויות בארה"ב בהתאם לשיעורי המס שלהם בדוחות האישיים. תחילה יש להקים את התאגיד כ- CCorp ולבקש להפוך ל S Corp תוך 75 יום מהקמה. לא ניתן לבטל את הסיווג, אלא רק לאחר 5 שנים. בעל המניות חייב להיות אזרח אמריקאי, מחזיק בגרין קארד או ויזה מיוחדת, החברה חייבת להיות חברה אמריקאית, לא יותר ממאה בעלי מניות ובעל המניות לא יכול להיות חברה שקופה ( LLC ) או נאמנות אלא רק יחיד.

Ccorp-  חברה בע"מ במובן הקלסי (INC). החברה ממוסה בנפרד מבעליה, רוב החברות הגדולות בארה"ב ממוסות כ- Ccorp. כאמור לעיל, שיעור מס אחיד של 21%. מדובר בחברה בע"מ אשר מקנה הגנה משפטית לבעלי המניות. יש צורך בהנפקת מספר מס  EIN ורישום Registered Agent – סוכן רשום. מספר בעלי מניות לא מוגבל והם יכולים להיות גם אזרחים זרים. 

למידע בנושא הקמת חברה בישראל - במאמר הבא

This website was created for free with Webme. Would you also like to have your own website?
Sign up for free